algemene voorwaarden

Springweb is een onderdeel van de eenmanszaak Puurweb.

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Springweb wordt gesloten.
  Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten door Springweb.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, bestellingen, opdrachten en alle overige door Springweb verrichtte handelingen, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Springweb verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Springweb gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 2. Een door Springweb gemaakte offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
 3. Springweb is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan Springweb wordt bevestigd.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Uitvoeringstermijnen zijn steeds aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdigheid geeft geen aanleiding tot schadevergoeding.

Artikel 4. Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de offerte aanvaard en ondertekend heeft, en deze terug aan Springweb heeft bezorgd.
 2. De opdrachtgever die een offerte aanvaard en ondertekend heeft, en deze terug aan Springweb heeft bezorgd ter akkoord, dient een voorschot van 25% van het totale offertebedrag te betalen bij aanvang van de opdracht.
 3. Wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk of per e-mail gebeuren.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst wordt steeds aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Alle prijzen zijn in euro en all-in. Springweb is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is dus niet van toepassing.
 2. Een tariefwijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Springweb van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Springweb aangegeven wijze, in euro.
 4. Springweb heeft het recht zijn tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 7. Onderhoud van website en onderhoudscontracten

 1. Deze voorwaarden gelden voor een 1 (één) jarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
 2. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het onderhoudscontract worden voldaan.

Artikel 8. Hosting en domeinnaam

 1. De betaling van het aanvragen van een domeinnaam en hosting is inbegrepen in het totaalbedrag.
 2. Na het eerste jaar is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de jaarlijkse facturatie van hosting en domeinnaam.

Artikel 9. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Springweb aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Springweb worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Springweb zijn verstrekt, heeft Springweb het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij anders afgesproken.
 2. Plaatsing van een tekstlink naar Springweb op de website van de opdrachtgever.
 3. Springweb mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 10. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Springweb zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Springweb is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Springweb kenbaar behoorde te zijn.
 3. Voor het uitvoeren van een opdracht heeft Springweb het recht beroep te doen op derden in het kader van de werkzaamheden noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Springweb voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst , schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 11. Duur en beëindiging

 1. Onderhoudscontracten afgesloten tussen opdrachtgever en Springweb kennen een minimale looptijd van 1 jaar. Ze moeten elk jaar door de opdrachtgever schriftelijk verlengd worden.
 2. Springweb kan een overeenkomst met de opdrachtgever onmiddellijk beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Springweb gesloten overeenkomst(en).

Artikel 12. Copyright 

 1. Alle door de opdrachtgever aan Springweb verstrekte goederen worden aan opdrachtgever terug bezorgd.
 2. Alle door Springweb ontwikkelde websites kunnen door Springweb voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
 3. Op de door Springweb ontwikkelde websites berust copyright.
 4. Mocht u van mening zijn dat wij uw copyright of auteursrecht schenden dan verzoeken wij u om ons hierover zo spoedig mogelijk te informeren. U dient aan ons aannemelijk te maken dat u de rechtmatige eigenaar/maker bent van het materiaal welke wij op onze site of elders hebben geplaatst. Als mocht blijken dat dit materiaal u wettelijk toebehoort dan voegen wij direct de bronvermelding toe indien mogelijk of verwijderen het van onze site.

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Springweb gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Springweb is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Springweb geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze diensten en met ons gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
 3. Springweb kan op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. Springweb heeft het recht om geleverde producten of diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Springweb volledig vrij in de keuze van toeleveranciers en derden met wie hij werkt om tot de uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.
 2. Springweb is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden waarmee hij samenwerkt, worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Springweb doorgevoerd.
 3. Springweb is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens van de opdrachtgever) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden door Springweb niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk op voorhand gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door Springweb vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

Artikel 17. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Springweb slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Springweb verstrekt deze informatie (naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc.) nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke op voorhand gevraagde en gegeven toestemming.

Pin It on Pinterest